Regulamin Programu Lojalnościowego

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

SKLEP.MOTIVEANDMORE.PL

 

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej jako „Regulamin Programu Lojalnościowego”) określa zasady przystąpienia oraz prawa i obowiązki związane z uczestnictwem w Program Lojalnościowy (dalej „Program”), w tym zasady zbierania Punktów Lojalnościowych (dalej „Punkty”) przy dokonywaniu zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.motiveandmore.pl (dalej „Sklep”) oraz zasady wykorzystywania Punktów w celu dokonywania zakupów w niższych cenach za pośrednictwem Sklepu.

 2. Organizatorem i administratorem danych osobowych uczestników Programu oraz właścicielem Sklepu jest firma Motive and More Sp. z o.o., Św. Gertrudy 18/2, 31-046, Kraków, NIP: 6762481550, REGON: 360001800, wpisana do KRS pod nr 0000530221 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 5000 PLN opłacony w całości.

 3. Składając zamówienie na produkty oferowane przez Sklep, Uczestnik Programu (dalej „Uczestnik”) oświadcza, że zapoznał się oraz w pełni akceptuje postanowienia Regulaminu Sklepu
  (dalej „Regulamin Sklepu”) i Regulamin Programu Lojalnościowego
  - dostępnych pod adresem internetowym www.sklep.motiveandmore.pl, oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

 

§ 2.
UCZESTNICTWO W PROGRAMIE

 1. Uczestnikami są osoby, które posiadają założone konto w Sklepie (dalej „Konto”), tzn. posiadają hasło i adres e-mail podany przy rejestracji do Programu, umożliwiające zalogowanie się do konta w Sklepie oraz które spełniły warunki określone w niniejszym Regulaminie uprawniające do otrzymania Punktów.

 2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania w zakresie obowiązków wynikających z uczestnictwa w Programie.

 

§ 3.
ZASADY NALICZANIA, UZNAWANIA I ANULOWANIA PUNKTÓW

 1. Z zastrzeżeniem §3 ust. 4, Uczestnik jest uprawiony do otrzymywania Punktów za zakupy dokonywane w Sklepie, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Programu Lojalnościowego, pod warunkiem zalogowania się na swoje Konto każdorazowo przy składaniu zamówienia.

 2. Uczestnik spełniający warunek, o którym mowa w ust. 1, uzyskuje naliczenie Punktów w liczbie wynikającej z Przelicznika Punktów (dalej „Przelicznik Punktów”), który określa, że za każde wydane 1 zł Uczestnik Promocji otrzymuje na swoje Konto Klienta 1 punkt, który jest równowarty 0,05 PLN brutto. Oznacza to, że wydając np. 1000 PLN brutto Uczestnik otrzymuje 1000 punktów. 1000 punktów zgromadzonych na Koncie Klienta uprawnia do rabatu kwotowego, w wysokości 50 PLN brutto, zgodnie z Przelicznikiem Punktów. Punkty Uczestnik może wykorzystać w celu opłacenia za towary lub usługę dostawy zamówienia (transportu do adresata).

 1. Punkty są przyznawane do salda widocznego na Koncie, tylko i wyłącznie w chwili pełnego opłacenia zamówienia. Punkty nie są przyznawane, gdy zamówienie nie zostanie opłacone przez Uczestnika w terminie i w pełnej wysokości łącznie z kosztami dostawy. Warunki realizacji zamówień określa Regulamin Sklepu.

 2. Saldo Punktów może być również powiększane przez Sklep poprzez uznanie na Koncie kolejnych Punktów zgodnie z zasadami określonymi przez Sklep na stronach internetowych Sklepu, np. w wyniku promocji lub polecenia Sklepu skutkującego złożeniem zamówienia w Sklepie przez podmiot, który nigdy nie korzystał z usług Sklepu.

 3. Sklep zastrzega sobie prawo do pomniejszenia w każdym czasie liczby Punktów uznanych na Koncie (anulowania przyznanych Punktów) o wartość produktów przeliczonych na Punkty zgodnie z Przelicznikiem Punktów i Regulaminem Sklepu, w przypadku, gdy zamówienie zostało anulowane, nieodebrane przez adresata lub zwrócone.

 4. Sklep ma prawo weryfikować poprawność naliczenia i uznania Konta Punktami. Weryfikując poprawność naliczenia i uznania Konta Punktami, Sklep może korygować Saldo Punktów.

 5. Saldo punktowe może być mniejsze od zera w przypadku, gdy Uczestnik wykorzystał dostępne Punkty przed tym, jak Sklep skorzystał z prawa, o którym mowa w §3 ust. 5.

 6. Każdy Uczestnik otrzymuje informację o aktualnym stanie salda punktowego po zalogowaniu na Konto. Liczba uznanych Punktów jest prezentowana na Koncie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 7. Uczestnik może być informowany o przyznaniu Punktów oraz o saldzie punktowym poprzez korespondencję przekazywaną na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany w formularzu zamówienia lub na Koncie. Powyższe informacje mogą być również przekazywane Uczestnikowi w formie krótkich wiadomości tekstowych (SMS) wysyłanych na numer telefonu podany na Koncie, jeśli Uczestnik wyraził na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w Koncie po jego utworzeniu lub w momencie jego tworzenia.

 

§ 4.
ZASADY WYKORZYSTANIA PUNKTÓW

 

 1. Uprawnionym do wykorzystania Punktów jest wyłącznie Uczestnik.

 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się hasłem przez osobę nieuprawnioną, a także podanie niepełnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika.

 3. Uczestnik podczas składania zamówienia na produkty oferowane przez Sklep ma możliwość wykorzystania Punktów uznanych na Koncie na rabat kwotowy służący do pomniejszenia kwoty do zapłaty przez Uczestnika za kolejne zamówienia w Sklepie, przy czym jeżeli wartość zamówienia (razem z kosztami dostawy i ewentualnych usług dodatkowych) przewyższa wartość posiadanego w Koncie salda uznanych Punktów, muszą być wykorzystane wszystkie Punkty dostępne na Koncie.

 4. Punkty mogą służyć jako rabat kwotowy na towar lub koszty dostawy zamówienia.

 5. W celu wykorzystania Punktów w sposób, o którym mowa w ust. 3, Uczestnik po zalogowaniu się na Konto powinien podczas składania zamówienia w Sklepie wybrać właściwą opcję w sekcji dotyczącej płatności. Saldo uznanych Punktów na Koncie jest pomniejszane automatycznie o liczbę Punktów, które Uczestnik wykorzystał w sposób, o którym mowa w §4.

 6. W przypadku zamówienia opiewającego na kwotę wyższą niż wartość posiadanych przez Uczestnika Punktów, pozostałą różnicę należy uregulować innym dostępnym w Sklepie sposobie płatności.

 7. Saldo Punktów na Koncie jest obliczane poprzez odjęcie sumy Punktów wykorzystanych od sumy Punktów uznanych na Koncie.

 8. Liczba Punktów wykorzystana jako rabat kwotowy przy zamówieniu nie podlega dalszej modyfikacji i nie może być już zmieniana dla danego zamówienia.

 9. Punkty nie mogą być wymienione na gotówkę lub jakąkolwiek inną korzyść majątkową lub niemajątkową i nie jest możliwa wypłata równowartości Produktu za Punkty w jakikolwiek sposób.

 10. Uczestnik ma możliwość wykorzystania Punktów w celach określonych w ust. 3 w Sklepie oraz oddziale stacjonarnym Sklepu (dalej „Oddział”), znajdującym się w siedzibie Organizatora,
  Motive & More - Galeria Krakowska
  , 1-wsze piętro, przy ul. Pawia 5, 31-154 Kraków,
  oraz w każdej przyszłej lokalizacji sklepu firmowego Organizatora.

 11. W celu wykorzystania Punktów w Oddziale, należy udać się osobiście do niego i przy pomocy pracownika obsługi klienta oraz za pomocą komputera dostępnego w Oddziale, zalogować się do Konta w celu weryfikacji danych.

 12. Nie jest możliwa płatność Punktami bez prawidłowego zalogowania się w Oddziale Uczestnika do Konta, na wyznaczonym przez obsługę klienta Oddziału urządzeniu, natomiast możliwe jest złożenie zamówienia w Sklepie na własnym urządzeniu, będąc obecnym w Oddziale, skorzystanie z płatności Punktami, a następnie odebranie zamówionego towaru w Oddziale.

 13. Organizator informuje, że do procesu logowania do Konta w Oddziale niezbędne jest wykorzystanie klawiatury dostępnej w Oddziale, wskazanej przez pracownika obsługi klienta tego Oddziału. Hasła Uczestnika nie będzie widoczne na ekranie urządzenia.

 14. Punkty Lojalnościowe obowiązują wyłącznie w Sklepie. Wszelkie punkty lojalnościowe gromadzone w innych źródłach niż Sklep - w tym na specjalnych kartach stałego klienta obsługiwanych w sklepach stacjonarnych Organizatora, nie mogą być wymieniane na Punkty Lojalnościowe – chyba, że Organizator ustali inaczej.

 

 

§ 5.
WYDAWANIE PRODUKTÓW ZA PUNKTY

 

 1. Produkt za Punkty wydawany jest w takiej formie jakby Uczestnik nabył go poza Programem.

 2. Sklep realizuje zamówienia na Produkty za Punkty w terminie i na warunkach tak jakby Uczestnik nabył go poza Programem, a zatem na zasadach ogólnie obowiązujących w Sklepie, zgodnie z Regulaminem Sklepu.

 

 

§ 6.
ZWROTY I GWARANCJA

 1. Sklep przyjmuje zwroty Produktów kupionych za Punkty oraz wymienia Produkty - w terminie i na warunkach tak jakby Uczestnik nabył go w Sklepie poza Programem.

 2. Przyjęcie zwrotu towaru przez Sklep nie skutkuje naliczeniem Punktów na Konto w ilości wykorzystanej przez Uczestnika na zakup tego zwróconego towaru. Punkty wykorzystane przez Uczestnika nie są przywracane Uczestnikowi po skutecznym przyjęciu przez Sklep zwrotu zamówionego z Konta danego Klienta towaru.

 

 

§ 7.
OPODATKOWANIE

 

 1. Produkty za Punkty przyznawane Uczestnikom podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

 2. W przypadku, gdy jednorazowa wartość Produktu za Punkty przewyższa kwotę zwolnioną z opodatkowania, Sklep może uzależnić wydanie tego produktu od wpłaty kwoty należnego podatku przez Uczestnika lub przyznać dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie pokrywającej zobowiązanie podatkowe.

 

 

§ 8.
REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Programu Lojalnościowego, z wyłączeniem reklamacji dotyczących sprzedaży towarów handlowych i usług Sklepu, powinny być sporządzane w formie pisemnej na papierze lub w formie elektronicznej i zgłaszane Sklepowi niezwłocznie po zaistnieniu podstaw do złożenia takiej reklamacji.

 2. Sklep dokonuje rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia Sklepowi.

 

§ 9.
DANE OSOBOWE

 

 1. Sklep przetwarza dane osobowe Uczestników w zakresie i w sposób, o którym mowa w Regulaminie Sklepu.

 2. Wyrażenie zgody przez Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych jest niezbędne do Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.

 

 

§ 10.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin jest dostępny dla każdego Uczestnika.

 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Programu Lojalnościowego w każdym czasie, bez konieczności zakańczania Programu. Zaktualizowany Regulamin Programu Lojalnościowego zostanie opublikowany w Sklepie i wchodzi w życie w dniu jego ogłoszenia.

 3. Z zastrzeżeniem postanowień Regulamin Programu Lojalnościowego, jego zmiana nie narusza praw nabytych Uczestników.

 4. Czas trwania Programu jest nieoznaczony.

 5. Sklep może zakończyć Program w każdym czasie, po uprzednim umieszczeniu ogłoszenia w Sklepie, wskazując jednocześnie termin zakończenia Programu.

 6. Uczestnik w przypadku ogłoszonego terminu zakończenia Programu będzie upoważniony do wykorzystania zgromadzonych Punktów w terminie 30 dni od daty ogłoszenia. Po upływie tego terminu Punkty tracą ważność i nie uprawniają do ich jakiegokolwiek wykorzystania, zgodnie z postanowieniami §4 ust. 8.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Programu Lojalnościowego mają zastosowanie przepisy Regulaminu Sklepu i Kodeksu Cywilnego.

 2. Punkty są naliczane i uznawane dla zamówień złożonych w Sklepie po dniu 7 sierpnia 2016 roku.

 3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 7 sierpnia 2016 roku.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixel